Holbøl Foredrags- og Idrætsforening
 
Vedtægter
 
§ 1.
Foreningens navn er ”Holbøl Foredrags- og Idrætsforening”. Foreningen har hjemsted i Holbøl i Aabenraa Kommune.
 
§ 2.
Foreningens formål er gennem et frit dansk folkeligt arbejde at styrke det frivillige arbejde inden for idræt, ungdomsklubaktiviteter og anden kulturelt virke med vægt på fællesskab, udfordring og sundhed for at fremme foreningslivets folkeoplysende kvaliteter.
 
§ 3.
Foreningen er tilsluttet DGI Sønderjylland og dermed underlagt dennes vedtægter.
 
§ 4.
Stk. 1. Som aktive medlemmer kan optages enhver, der vedkender sig nærværende vedtægter. Endvidere kan optages passive medlemmer.
 
Stk. 2. Bestyrelsen kan udelukke et medlem, når den finder grund dertil. Det udelukkede medlem kan anke kendelsen på førstkommende generalforsamling.
 
§ 5.
Stk. 1. Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen.
 
Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar eller februar måned med 14 dages varsel, ved annoncering i Holbøl Lokalnyt og på Facebook
 
Stk. 3. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 4 dage før generalforsamlingens afholdelse.
 
Stk. 4. Kun fremmødte medlemmer der er fyldt 15 år, har stemmeret.
 
Stk. 5. På generalforsamlingen afgøres alle sager ved almindeligt stemmeflertal (over halvdelen). Dog kræves til ændring af disse vedtægter mindst 2/3 af de afgivne stemmer for forslaget. Skriftlig afstemning kan efter ønske finde sted.
 
Stk. 6. Der føres protokol over vedtagne beslutninger. Denne underskrives af dirigent og protokolfører.
 
§ 6.
På den ordinære generalforsamling behandles følgende:
 
1: Valg af dirigent og protokolfører.
2: Aflæggelse af beretninger.
3: Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse
4: Behandling af forslag
5: Valg af bestyrelse og personlige suppleanter.
 
A: Formand/formandsgruppe – Hvis formandsgruppe, skal de afhængig af antal være skiftevis på valg. Hvis enlig formand, skal denne være skiftevis fra kassér, altså på valg i ulige år.  
B: Kasserer – På valg i lige år.
C: Fodboldudvalgsformand – På valg i lige år.
D: Badminton/Tennisudvalgsformand – På valg i ulige år.
E: Gymnastikudvalgsformand – På valg i ulige år.
F: Krolf og Petanqueudvalgsformand – På valg i ulige år.
G: Udvalgsformand for dilettant og event – På valg i lige år.
H: Sekretær – På valg i ulige år.
I: Fitnessudvalgsformand – På valg i lige år.
 
6: Valg af revisor – 2 revisorer, som vælges for 2 år og afgår skiftevis.  
7. Eventuelt
 
 
§ 7.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når flertallet af de respektive bestyrelser finder det fornødent eller, når mindst 25 stemmeberettigede medlemmer stiller krav herom med forslag til dagsorden. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter, at kravet herom er modtaget, og den skal indvarsles i lighed med ordinær generalforsamling.
 
§ 8.
Stk. 1. HFIF ledes af en bestyrelse der består af mindst 5 stemmeberettigede medlemmer.
 
Stk. 2. Bestyrelsen vælges på den ordinære generalforsamling for 2 år ad gangen.
 
Stk. 3. Formand og kasserer afgår skiftevis
 
Stk. 4. Valgbar er ethvert medlem der er fyldt 16 år.
 
Stk. 5. De fastboende i foreningens virkeområde skal i bestyrelsen være repræsenteret med mindst 5 medlemmer deriblandt formanden.
 
§ 9.
Bestyrelsen vælger næstformand af sin midte, for 2 år ad gangen. Næstformanden vælges forskudt for formanden.
 
§ 10.
Stk. 1. De på generalforsamlingen valgte udvalgsformænd udpeger selv (eventuelt med hjælp fra bestyrelsen) blandt foreningens medlemmer deres udvalg. Udvalgene skal være på mindst 2 personer og skal godkendelse af bestyrelsen senest på 2. bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen.
 
Stk. 2. Efter hver generalforsamling samt i forbindelse med udvalgsformandsskift udpeges udvalgsmedlemmerne på ny.
Det er muligt for den til enhver tid siddende udvalgsformand at skifte udvalgsmedlemmer, forudsat bestyrelsen godkendelse foreligger.
 
Stk. 3. Udvalgene fastsætter selv deres forretningsorden.
 
§ 11.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
 
§ 12.
Stk. 1. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når min. 3 medlemmer inklusive formanden er til stede.
Alle beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal.
Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende og ved formandsgruppe er det flertallet af formænd der afgør beslutning.
 
Stk. 2. Bestyrelsen har bemyndigelse til, løbende at oprette eller nedlægge en afdeling, med deraf følgende tiltag.
 
Stk. 3. Der føres protokol over vedtagne beslutninger. Protokollen nedskrives af bestyrelsen senest ved næste møde.
 
 
§ 13.
Foreningen tegnes af formanden eller en formandsgruppe i samarbejde med den øvrige bestyrelse jf. § 12 stk. 1. Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom samt ved optagelse af lån, tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.
 
 
 
§ 14.
Stk. 1. Foreningens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december.
 
Stk. 2. Årsregnskabet revideres af 2 på generalforsamlingen valgte revisorer. Revisorerne vælges for 2 år og afgår skiftevis. Genvalg kan finde sted.
 
 
§ 15.
Stk. 1. HFIF’s medlemmer, bestyrelses- og udvalgsmedlemmer, hæfter ikke personligt for de for foreningens indgåede forpligtelser, for hvilke alene foreningen hæfter med den formue.
 
Stk. 2. HFIF’s medlemmer har ikke noget økonomisk forpligtelse overfor foreningen, udover kontingentforpligtelser.
 
§ 16.
Stk. 1. Foreningen kan kun opløses, når 2/3 af deltager 2 på hinanden følgende ekstraordinære generalforsamlinger eller årsmøder stemmer herfor.
 
Stk. 2. Ophører HFIF med at eksistere, eller udmelder foreningen sig af DGI, skal den til DGI aflevere samtlige heraf modtagne ejendele.
 
Stk. 3. Opløses HFIF, og denne ikke genoprettes inden for en periode af 5 år, tilfalder foreningens formue idræts- og ungdomsarbejde i Aabenraa Kommune Holbøl gl. sogn.
 
Vedtaget:  
 • På generalforsamlingen den 25. januar 1983 på Holbøl Landbohjem.
Og ændret:  
 • På generalforsamlingen den 26. januar 1987 på Holbøl Landbohjem.
 • På den ekstraordinære generalforsamling den 2. marts 1988 på Holbøl Landbohjem.
 • På generalforsamlingen den 13. februar 1989 på Holbøl Landbohjem.
 • På generalforsamlingen den 26. januar 1996 på Holbøl Landbohjem.
 • På generalforsamlingen den 25. januar 2007 på Holbøl Landbohjem.  
 • På generalforsamlingen den 28. januar 2008 på Holbøl Landbohjem.
 • På generalforsamlingen den 28. januar 2009 på Holbøl Landbohjem.
 • På generalforsamlingen den 26. januar 2010 på Holbøl Landbohjem.
 • På generalforsamlingen den 26. januar 2012 på Holbøl Landbohjem.
 • På ekstraordinær generalforsamling den 29. februar 2012 på Grænseegnens Friskole.
 • På generalforsamlingen den 29. januar 2015 på Holbøl Landbohjem.
 • På generalforsamlingen d. 29. februar 2016 på Holbøl Landbohjem.
 • På generalforsamlingen d. 5. februar 2018 på Holbøl Landbohjem.     
 • På generalforsamlingen d. 4. februar 2019 på Grænseegnens Friskole.
 • På ekstraordinær generalforsamling d. 8. juli 2020 i Klubhuset.
 • På generalforsamlingen den 25. februar 2024 på Grænseegnens Friskole
 
 
 
Holbøl Foredrags- og Idræts Forening | 6340 Kruså | holbol.hfif@gmail.com